Activitățile Poliției Locale

Publicare :

     Începând cu 01.01.2011, conform Legii nr. 155/12 iulie 2010 şi a Regulamentului cadru de aplicare nr. 1332/2010, Politia Comunitară se reorganizează ca structură de Poliţie Locală.

      Pe lângă atribuţiile avute în domeniul ordinii şi liniştii publice, pazei bunurilor, protecţiei mediului şi activităţii comerciale, Poliţia Locală a preluat atribuţii suplimentare privind

Circulaţia pe drumurile publice;
- Disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
Evidenţa persoanelor.
 


Ordinea și liniștea publică

 

În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică a Sectorului 3, aprobat în condiţiile legii;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Sectorului 3, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Sectorului 3 sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • participă, alaturi de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;   asigurarea ordinii şi linişti publice, a siguranţei persoanelor, integrităţii corporale, vieţii sau bunurilor cetăţenilor ori ale domeniului public;
 • urmăresc respectarea regulilor de comerţ stradal şi a curăţeniei sectorului conform competenţelor stabilite prin legi, Hotărâri ale Consiliului Local sau prin dispoziţii ale Primarului;
 • informează Directorul General Adjunct cu privire la aspectele de interes rezultate pe raza de competenţă şi măsurile întreprinse sau preconizate; planifică itinerariile de deplasare a patrulelor şi misiunile acestora;
 • stabileşte zilnic şi ori de câte ori este nevoie, obiectivele operaţionale ce trebuie să fie în atenţia prioritară a şefilor de birouri; avizează documentele de planificare elaborate la nivelul birourilor din subordine;
 • analizează zilnic acţiunile, rezultatele obţinute şi stabileşte măsurile ce se impun a fi întreprinse pe raza de competenţă pentru creşterea eficienţei activităţilor specifice;
 • evaluează zilnic stadiul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate şi măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţii;
 • instruieşte, la intrarea în serviciu, personalul din subordine, în sarcinile generale şi specifice; analizează, la ieşirea din serviciu a personalului, activitatea desfăşurată; asigură planificarea şi repartizarea personalului din subordine pe sarcini şi misiuni; asigură implementarea datelor în sistemul informatic propriu al instituţiei; evaluează periodic; situaţia operativă de ordine şi linişte publică din zona de competenţă

Serviciul Ordine Publică îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Directorul General şi/sau Directorul General Adjunct, care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în atribuţiile de serviciu.


Circulatia pe drumurile publice

 

  În domeniul circulației pe drumurile publice, politia locală are urmatoarele atribuții:

  - asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza Sectorului 3;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului pe raza Sectorului 3;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încalcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fară stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

Serviciul Circulaţie Rutieră îndeplineşte orice   alte atribuţii date de către Directorul General, care prin natura lor sunt de competenţa sau se  încadrează în atribuţiile de serviciu.

 

Disciplina în construcții și afisajul stradal

 

În domeniul disciplinei În construcții și al afisajului stradal, poliția locală are urmatoarele atribuții:

 • identificarea, verificarea şi aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţie privind autorizarea, executarea şi punerea în funcţiune a construcţiilor de orice fel;
 • verificarea construcţiilor în ceea ce priveşte: existenţa autorizaţiei de construire; respectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de construire; încadrarea în termenele acordate prin autorizaţia de construire;
 • aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr.50/1991 republicată în 2004;
 • verificarea şi soluţionarea sesizărilor referitoare la autorizarea şi executarea construcţiilor de orice fel;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fară autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 • întocmirea referatelor şi înaintarea acestora către Primaria Sectorului 3 - Direcţia Urbanism, în vederea emiterii Dispoziţiilor de Primar pentru desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor provizorii amplasate pe domeniul public;
 • ţinerea evidenţei proceselor verbale de constatare a contravenţiilor;
 • urmărirea achitării proceselor-verbale de contravenţie şi transmiterea acestora spre executare în caz de neachitare;
 • sesizarea instanţei de judecată, în cazul constatării existenţei faptelor care, conform prevederilor art.24 din Legea nr.50/1991, constituie infracţiuni, precum şi în vederea desfiinţării pe cale judecatorească a construcţiilor neautorizate amplasate pe terenuri proprietate privată, conform art.32 alin.(1) lit.b din Legea nr.50/1991;
 • propunerea măsurilor specifice privind îmbunătăţirea activităţii compartimentului;
 • colaborarea cu serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti şi cu Inspectoratul în Construcţii;
 • verificarea şi identificarea imobilelor şi împrejmuirilor aflate în stadiu avansat de degradare, si aplicarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.334/2003;
 • deleagă un reprezentant în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii, care să reprezinte autoritatea publică locală;

             În conformitate cu prevederile art.37 alin.(3) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor:

 • în vederea regularizării taxei, pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor/stadiu fizic, se va verifica respectarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor de construire, prin întocmirea unei note de constatare în prezenţa beneficiarului/delegatului acestuia. În urma întocmirii notei de constatare, dacă sunt respectate prevederile autorizaţiei, se va efectua regularizarea taxei. Dacă nu sunt respectate prevederile autorizaţiei de construire se vor aplica prevederile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Aceste atribuţii vor fi efectuate de către poliţişti locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal numiţi prin Decizie de către Directorul General al Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Sector 3.

 

Evidența persoanelor

 

În domeniul evidenței persoanelor, politia locală are urmatoarele atribuții:

 • înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art.37 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor romani, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

Biroul Evidenţa Persoanelor îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Directorul General, care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în atribuţiile de serviciu.

 

Protecția mediului

 

În domeniul protecției mediului, poliția locală are următoarele atribuții:

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • participă la acţiunile de combatere a zonelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local aplicând procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • verifică obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a asigura o permanentă stare de salubrizare şi igienizare a terenurilor pe care le deţin cu orice titlu;
 • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 • verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 • verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute de art.9 lit. a)-i), din Legea nr.155/2010, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
 • verifică obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a respecta normele legale privind protecţia mediului;
 • verifică obligaţia persoanelor juridice, unde este cazul de a respecta prevederile autorizaţiei de mediu;
 • previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia în sector, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;
 • controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând conducerea instituţiei cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;
 • propune programe, elaborează proiecte referitoare la protecţia mediului înconjurător şi strategii de acţiune şi control, pentru eliminarea factorilor care provoacă pe raza sectorului poluare, deversarea de deşeuri, luând măsuri de igienizare a zonelor, în colaborare cu Administraţia Domeniului Public Sector 3, cu Rosal dar şi cu alte servicii publice specializate;
 • constată abateri şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la curăţenia, protecţia mediului înconjurător, poluarea pe raza sectorului  precum şi pentru alte fapte care afectează climatul social, stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
 • comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

 

Activități comerciale

 

În domeniul activității comerciale, politia locală are urmatoarele atribuții:

 • acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale Sector 3;
 • respectă şi răspunde de aplicarea procedurilor generale şi specifice de lucru, a Programelor de masuri aprobate de Directorul General al instituţiei, a Hotărârilor de Consiliu Local şi a Dispoziţiilor Primarului Sectorului 3;
 • verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 • verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 • verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 • verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ sau în apropierea acestora se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, ţigări, tipărituri şi înregistrări audio video cu caracter obscen;
 • verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 • identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat pe raza Sectorului 3 sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale Sector 3;
 • cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, sanitar – veterinar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, solicitările formulate în petiţii, sesizări şi reclamaşţi, primate în scris, telefonic şi prin posta electronică, de la cetăţeni, agenţi economici, şi instituţii, precum şi a problemelor din audienţe, în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

Serviciul Control Comercial îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Directorul Executiv care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în atribuţiile serviciului